Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Latest News

Pengumuman

Manage PermissionsManage Permissions

PROGRAM BANDARKU CERIA

bkc 2019 jpeq.jpg

Dengan hormat sukacita dimaklumkan bahawa bermula pada hari Ahad, 2 Oktober 2016 yang lalu, Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam melalui beberapa Kementerian dan agensi-agensi serta pihak yang berkenaan telah mengambil inisiatif hari tanpa kereta dan Program Bandarku Ceria pada setiap hari Ahad.

Created at 05/10/2019 15:07 by Siti Nurliah Binti Hj Milen
Last modified at 05/10/2019 15:07 by Siti Nurliah Binti Hj Milen